• Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje
  Tel. 8-446 54811, El. p. irena.rickuviene@lrv.lt
  Nėra kontaktų

  Savivaldybių administracinė priežiūra 

   

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesne kaip penkerių metų darbo viešojo administravimo srityje patirtį arba aukštąjį universitetinį teisinį ar viešojo administravimo išsilavinimą ir ne mažesnę kaip trejų metų darbo viešojo administravimo srityje patirtį;

  6.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius valstybės valdymą, aukštesniųjų administracinių vienetų valdymą, savivaldybių institucijų darbo organizavimo tvarką ir veiklą bei jų santykius su valstybės institucijomis ir įstaigomis;

  6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  6.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo ir Vyriausybės atstovo tarnybos darbą;

  6.5. gebėti formuluoti problemas, operatyviai priimti sprendimus;

  6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, būti gerai susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis bei dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis Microsoft Word, Outlook Express, Microsoft Excel;

  6.7. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą BĮ lygiu (pagal Europass),

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (toliau- įstatymas) nustatyta tvarka atlieka savivaldybių administracinę priežiūrą:

  7.1.1. tikrina, ar savivaldybės administravimo subjektų teisės aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams;

  7.1.2. kai savivaldybės administravimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ar įstatymų, nevykdo Vyriausybės nutarimų, įstatymo nustatyta tvarka reikalauja, kad Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti, o Vyriausybės nutarimai įvykdyti;

  7.1.3. neteisėtus savivaldybės administravimo subjektų teisės aktus įstatymo nustatyta tvarka siūlo panaikinti arba pakeisti;

  7.1.4. kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės 

  aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės nutarimą, kreipiasi į teismą;

  7.1.5. atlieka išankstinę savivaldybės kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą įstatymo nustatyta tvarka;

  7.1.6. Vyriausybės atstovui nustačius, kad vadovaujantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, neatitinkančiu Konstitucijos ar įstatymų, yra sudarytas sandoris, kuris pažeidžia viešąjį interesą, taip pat kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pareiškia ieškinį bendrosios kompetencijos teismui dėl viešojo intereso gynimo;

  7.1.7. kreipiasi į administracinį teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas, jei mano, kad savivaldybės administravimo subjekto priimti teisės aktai ir veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą;

  7.1.8. kreipiasi į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybes administracinio akto teisėtumą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, jei abejoja, ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas ar jo dalis atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą;

  7.1.9. kreipiasi į teismą dėl savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų, kurie neatitinka Konstitucijos, įstatymų ar Vyriausybes sprendimų, panaikinimo, jei Laikinojo tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nurodytais atvejais į Vyriausybės atstovą kreipiasi Vyriausybės įgaliotinis;

  7.1.10. potvarkiu stabdo savivaldybės administravimo subjektų teises aktų vykdymą ir neteisėtų bei viešąjį interesą pažeidžiančių sandorių, sudarytų remiantis savivaldybių administravimo subjektų priimtais neteisėtais aktais, vykdymą ir sandorių pasirašymą;

  7.1.11. kiekvieną pusmetį Vyriausybės nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai ir viešai šią informaciją paskelbia savo interneto tinklalapyje;

  7.2. vykdo kitas įstatymuose nustatytas funkcijas.

 • Vyriausioji specialistė Ieva Kalinauskienė
  Tel. 8 37 426004, El. p. ieva.kalinauskiene@lrv.lt
  Nėra kontaktų

  Dokumentų valdymas, vidaus administravimas

   

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, verslo ir vadybos studijų krypties išsilavinimą;

  6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje arba vidaus administravimo srityje įstaigoje, kuri atlieka viešojo administravimo funkcijas;

  6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, viešųjų pirkimų organizavimą, buhalterinę apskaitą, gebėti juos taikyti;

  6.4. išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti rengti norminius ir individualius teisės aktus (Vyriausybės atstovo potvarkių, institucijos vidaus administracinių, tvarkomųjų ir informacinių dokumentų projektus);

  6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

  6.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

   

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  7. Personalo valdymo srityje vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

  7.1. atsižvelgdamas į institucijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Vyriausybės atstovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

  7.2. atlieka institucijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Vyriausybės atstovui siūlymus dėl tarnybos organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose institucijai nustatytus uždavinius;

  7.3. atlieka personalo sudėties analizę;

  7.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą institucijoje;

  7.5. padeda Vyriausybės atstovui formuoti personalo sudėtį;

  7.6. padeda Vyriausybės atstovui vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą institucijoje;

  7.7. padeda Vyriausybės atstovui formuoti institucijos personalo mokymo prioritetus, sudaro institucijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

  7.8. padeda Vyriausybės atstovui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

  7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant institucijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;

  7.10. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

  7.11. pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Vyriausybės atstovui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų institucijoje gerinimo;

  7.12. rengia personalo pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus, teikia Vyriausybės atstovui siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

  7.13. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

  7.14. padeda Vyriausybės atstovo sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

  7.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

  7.16. Vyriausybės atstovo pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

  7.17. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimu dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą, jeigu institucijos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;

  7.18. organizuoja institucijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

  7.19. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat vykdo darbo ir poilsio laiko apskaitą, jeigu institucijos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;

  7.20. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

  7.21. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

  7.22. pagal kompetenciją padeda Vyriausybės atstovui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

  7.23. padeda Vyriausybės atstovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu institucijos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip.

  8. Dokumentų valdymo srityje vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

  8.1. peržiūri ir teikia Vyriausybės atstovui pasirašyti institucijos tarnautojų pateiktus siunčiamuosius dokumentus, sutartis, raštus ir kitus dokumentus, analizuoja gautus raštus ir kitus dokumentus, rengia ir teikia išvadas, pasiūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo, rengia Vyriausybės atstovo potvarkius;

  8.2. nustatyta tvarka registruoja ir išsiunčia Vyriausybės atstovo pasirašytus siunčiamuosius dokumentus;

  8.3. registruoja Vyriausybės atstovo gaunamus raštus, registruoja Vyriausybės atstovo rezoliucijas dokumentų registruose, paskirsto ir perduoda raštus su Vyriausybės atstovo rezoliucijomis institucijos valstybės tarnautojams, kontroliuoja Vyriausybės atstovo rezoliucijų ir pavedimų vykdymą, tvarko Vyriausybės atstovo potvarkių registrus, organizuoja dokumentacijos apskaitą, nustatyta tvarka  sudaro ir tvarko bylų apyrašus, ruošia bylas perduoti į archyvą, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų institucijos dokumentų valdymą;

  8.4. derina Vyriausybės atstovo susitikimų ir pasitarimų laiką, priima svečius ir interesantus, informuoja Vyriausybės atstovą apie vykstančius renginius, susitikimus ir priėmimus, pateikia Vyriausybės atstovui reikiamą medžiagą, siekiant padėti Vyriausybės atstovui organizuoti darbą ir planuoti laiką;

  8.5. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su institucijos tarnautojais ir kitomis institucijomis;

  8.6. savo kompetencijos ribose teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims telefonu ir raštu, priima ir užregistruoja fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei skundus, teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais išduoda pažymas apie skundų priėmimą;

  8.7. Vyriausybės nustatyta tvarka rengia ir išsiunčia informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Savivaldybių asociacijai;

  8.8. organizuoja Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų ir potvarkių vykdymo kontrolę, statistinės informacijos kaupimą;

  8.9. Vyriausybės atstovo pavedimu vykdo institucijos komisijų sekretoriaus funkcijas;

  8.10. Vyriausybės atstovo pavedimu saugo ir užtikrina tinkamą institucijos antspaudo ir spaudų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  8.11. kaupia ir sistemina informaciją apie savo veiklą;

  8.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas institucijos dokumentų valdymo srityje.

  9. Institucijos turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo srityje vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

  9.1. tvarko pirminius buhalterinius dokumentus, perduoda juos Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;

  9.2. Vyriausybės atstovo pavedimu analizuoja institucijos biudžeto išlaidų sąmatos programas ir teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie jų vykdymą;

  9.3. tvarko materialinių vertybių apskaitą ir teikia ataskaitas apie materialinių vertybių kitimą ir likučius;

  9.4. Vyriausybės atstovo  pavedimu dalyvauja institucijos materialinių  ir finansinių išteklių valdymo klausimais sudaromų komisijų darbe;

  9.5. vykdo Vyriausybės atstovo tarnybos pirkimų organizatoriaus funkcijas:

  9.5.1. vykdo mažos vertės pirkimų procedūras Vyriausybės atstovo tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių aprašo nustatytais atvejais ir tvarka;

  1. Vyriausybės atstovo nustatytais atvejais pildo mažos vertės viešojo pirkimo pažymą;

  2. rengia pirkimo dokumentus Vyriausybės atstovo tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių aprašo numatytais atvejais;

  3. pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus rengia ir teikia privalomą teikti informaciją;

  4. koordinuoja (organizuoja) Vyriausybės atstovo tarnybos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi;

  5. inicijuoja siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui;

  6. rengia Vyriausybės atstovo tarnybos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir jo pakeitimus;

  7. pagal Vyriausybės atstovo patvirtintą pirkimų planą rengia Vyriausybės atstovo tarnybos pirkimų suvestinę ir ją skelbia teisės aktų nustatyta tvarka.

  10. Savivaldybių administracinės priežiūros srityje vyriausiasis specialistas padeda Vyriausybės atstovui įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus:

  10.1. Vyriausybės atstovo nustatyta tvarka organizuoja gautų išankstinei priežiūrai savivaldybių kolegialių administravimo subjektų teisės aktų projektų įtraukimą į apskaitą, užtikrina užduočių perdavimą atsakingiems valstybės tarnautojams, atliktų pavedimų ataskaitų apskaitą, saugojimą;

  10.2. Vyriausybės atstovo nustatyta tvarka organizuoja gautų paskesniajai priežiūrai savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų įtraukimą į apskaitą, užtikrina užduočių perdavimą atsakingiems valstybės tarnautojams, atliktų pavedimų ataskaitų apskaitą, saugojimą;

  10.3. Vyriausybės atstovo pavedimu rengia potvarkių projektus Lietuvos Respublikos  savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais;

  10.4. apibendrina informaciją, susijusią su Vyriausybės atstovo prižiūrimomis savivaldybėmis, kurią teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybės atstovas teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai, taip pat kitą aktualią informaciją bei statistinius duomenis;

  10.5. Vyriausybės atstovo pavedimu rengia strateginio planavimo ketvirtines, pusmetines ir/ar metines savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūros programos vykdymo ataskaitas.

  11. Vyriausiasis specialistas vykdo ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, taip pat nenuolatinio pobūdžio Vyriausybės atstovo pavedimus pareigybės aprašyme apibrėžtos kompetencijos klausimais.

 • Vyriausioji patarėja Inga Jablonskienė
  Tel. 8 37 208459, El. p. inga.jablonskiene@lrv.lt
  Nėra kontaktų

  Savivaldybių administracinė priežiūra (Birštono, Kauno miesto, Kaišiadorių  rajono savivaldybės)

   

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba būti baigus vientisąsias teisės studijas);

  6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį savivaldybių administracinės priežiūros srityje;

  6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisinę sistemą, teismų praktiką bylose dėl vietos savivaldos administracinės priežiūros santykių ir savivaldybių administravimo subjektų norminių administracinių teisės aktų teisėtumo;

  6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, administracinę ir civilinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, gebėti juos taikyti;

  6.5. išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo, teisės aiškinimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles;

  6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exell, MS Outlook, Internet Explorer;

  6.7. gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;

  6.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

   

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. tikrina, ar Kauno apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės sprendimams;

  7.2. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų, Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo teikimo projektą;

  7.3. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;

  7.4. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, rengia Vyriausybės atstovo pareiškimo administraciniam teismui, kad būtų apgintas viešasis interesas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalį, projektą;

  7.5. nustatęs, kad remiantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, neatitinkančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, yra sudarytas sandoris savivaldybės vardu ir tas sandoris pažeidžia viešąjį interesą, taip pat kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, rengia bendrosios kompetencijos teismui ieškinio dėl viešojo intereso gynimo pagal Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį projektą;

  7.6. iškilus abejonėms dėl savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalis) atitikimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, rengia Vyriausybės atstovo pareiškimo administraciniam teismui dėl norminio akto tyrimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį, projektą;

  7.7. tikrina savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktų teisės aktų projektų teisėtumą;

  7.8. rengia Vyriausybės atstovo potvarkių projektus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais;

  7.9. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą aktą pakeisti ar panaikinti, įstatymų nustatyta tvarka rengia medžiagą ir procesinio dokumento projektą atitinkamos kompetencijos teismui;

  7.10. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo reikalavimą ir atsisakius jį vykdyti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka rengia pareiškimo dėl šio administravimo subjekto neveikimo projektą;

  7.11. Vyriausybės atstovui įgaliojus, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja jį visose teismo įstaigose ir atlieka atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, nurodytus duotame įgaliojime;

  7.12. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų, kolegijų posėdžiuose, tam, kad esant pagrindui, praneštų savivaldybės tarybos ar kolegijos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

  7.13. teisiškai vertina procesinius dokumentus (pareiškimus, ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus, skundus (prašymus) civilinėse ir administracinėse bylose);

  7.14. rengia atskirųjų, apeliacinių, kasacinių skundų rengimą ir užtikrina jų tinkamą pateikimą laiku;

  7.15. kontroliuoja rengtų Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų ir potvarkių vykdymą;

  7.16. Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, teikia motyvuotus siūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų dokumentų projektus;

  7.17. konsultuoja savivaldybių institucijų atstovus, rengiančius teisės aktų projektus, teisiniais klausimais;

  7.18. stebi, renka, analizuoja ir apibendrina Vyriausybės atstovo pavestos srities teismų praktiką tarnybos kompetencijos klausimais;

  7.19. pataria Vyriausybės atstovui kuruojamų savivaldybių administracinės priežiūros klausimais;

  7.20. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

  7.21. kaupia ir sistemina informaciją apie savo veiklą;

  7.22. padeda rengti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai;

  7.23. rengia Vyriausybės atstovo siūlymų projektus Vyriausybei dėl teisės aktų nuostatų tobulinimo ar pakeitimo, jei savivaldybės dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti šių nuostatų, arba kitus siūlymus, susijusius su savivaldybių viešojo administravimo subjektų teisės aktų nuostatų vykdymo gerinimu;

  7.24. vykdo kitus su Vyriausybės atstovo tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinius Vyriausybės atstovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Vyriausybės atstovo tarnybos tikslai.

   

 • Vyriausiasis patarėjas Artūras Jonas Litvinas
  Tel. 8 37 422717, El. p. arturas.litvinas@lrv.lt
  Nėra kontaktų

  Savivaldybių administracinė priežiūra  (Birštono, Kauno miesto, Kėdainių rajono savivaldybės)

   

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį savivaldybių administracinės priežiūros srityje;

  6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, savivaldybių administracinę priežiūrą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, administracinę teisę, gebėti juos taikyti;

  6.4. išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminių ir individualių teisės aktų projektus (Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų, potvarkių), tarnybos vidaus organizacinių, tvarkomųjų ir informacinių dokumentų projektus;

  6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exell, MS Outlook, Internet Explorer;

  6.6. gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti gaunamą informaciją;

  6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

  6.8. gebėti atlikti teisės aktų projektų bei galiojančių teisės aktų analizę bei pateikti išvadas.

   

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. tikrina, ar Kauno apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės sprendimams;

  7.2. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų, Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo teikimo projektą;

  7.3. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;

  7.4. tikrina savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktų teisės aktų projektų teisėtumą;

  7.5. rengia Vyriausybės atstovo potvarkių projektus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais;

  7.6. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą aktą pakeisti ar panaikinti, įstatymų nustatyta tvarka rengia medžiagą ir pareiškimo projektą administraciniam teismui;

  7.7. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo reikalavimą ir atsisakius jį vykdyti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka rengia pareiškimo dėl šio administravimo subjekto neveikimo projektą;

  7.8. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, rengia Vyriausybės atstovo pareiškimo projektą administraciniam teismui, kad būtų apgintas viešasis interesas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalį;

  7.9. iškilus abejonėms dėl savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, rengia pareiškimo projektą administraciniam teismui dėl norminio akto tyrimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį;

  7.10. Vyriausybės atstovui įgaliojus, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja jį visose administracinių teismų įstaigose ir atlieka atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, nurodytus duotame įgaliojime;

  7.11. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja Kauno apskrities savivaldybių kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės kolegialių administravimo subjektų nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ir Vyriausybės sprendimų;

  7.12. inicijuoja atskirųjų, apeliacinių, kasacinių skundų rengimą ir užtikrina jų tinkamą pateikimą laiku;

  7.13. kontroliuoja jo rengtų Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų ir potvarkių vykdymą;

  7.14. Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, teikia motyvuotus siūlymus Vyriausybės atstovui dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų dokumentų projektus;

  7.15.  pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybių institucijų atstovus, rengiančius teisės aktų projektus;

  7.16. Vyriausybės atstovo pavedimu konsultuoja besikreipiančius asmenis tarnybos kompetencijos klausimais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.17. stebi, renka, analizuoja ir apibendrina Vyriausybės atstovo pavestos srities teismų praktiką ir norminių teisės aktų bazę  tarnybos kompetencijos klausimais;

  7.18. pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės atstovo sudaromų darbo grupių, komisijų veikloje;

  7.19. kaupia ir sistemina informaciją apie savo veiklą;

  7.20. padeda rengti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai;

  7.21. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, darbo tobulinimo ir darbo sąlygų gerinimo klausimais;

  7.22. vykdo kitus su Vyriausybės atstovo tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinius Vyriausybės atstovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Vyriausybės atstovo tarnybos tikslai.

   

 • Vyresnioji patarėja Vilma Stūronaitė (šiuo metu nėštumo ir gimdymo atostogose)
  Tel. 8 37 208439, El. p. Vilma.Sturonaite@lrv.lt
  Nėra kontaktų

  Savivaldybių administracinė priežiūra  (Šiuo metu nėštumo ir gimdymo atostogose)

   

   

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  6.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų teisinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

  6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo ir statybos priežiūros srityje;

  6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisinę sistemą, teismų praktiką bylose dėl vietos savivaldos administracinės priežiūros santykių ir savivaldybių administravimo subjektų norminių administracinių teisės aktų teisėtumo;

  6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, administracinę ir civilinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, gebėti juos taikyti;

  6.6. išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo, teisės aiškinimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles;

  6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exell, MS Outlook, Internet Explorer;

  6.8. gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;

  6.9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

   

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. tikrina, ar Kauno apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės sprendimams;

  7.2. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų, Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo teikimo projektą;

  7.3. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;

  7.4. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, rengia Vyriausybės atstovo pareiškimo administraciniam teismui, kad būtų apgintas viešasis interesas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalį, projektą;

  7.5. nustatęs, kad remiantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, neatitinkančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, yra sudarytas sandoris savivaldybės vardu ir tas sandoris pažeidžia viešąjį interesą, taip pat kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, rengia bendrosios kompetencijos teismui ieškinio dėl viešojo intereso gynimo pagal Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį projektą;

  7.6. iškilus abejonėms dėl savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, rengia Vyriausybės atstovo pareiškimo administraciniam teismui dėl norminio akto tyrimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį, projektą;

  7.7. tikrina savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktų teisės aktų projektų teisėtumą;

  7.8. rengia Vyriausybės atstovo potvarkių projektus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais;

  7.9. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą aktą pakeisti ar panaikinti, įstatymų nustatyta tvarka rengia medžiagą ir procesinio dokumento projektą atitinkamos kompetencijos teismui;

  7.10. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo reikalavimą ir atsisakius jį vykdyti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka rengia pareiškimo dėl šio administravimo subjekto neveikimo projektą;

  7.11. Vyriausybės atstovui įgaliojus, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja jį visose teismo įstaigose ir atlieka atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, nurodytus duotame įgaliojime;

  7.12. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų, kolegijų posėdžiuose, tam, kad esant pagrindui, praneštų savivaldybės tarybos ar kolegijos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

  7.13. rengia atskirųjų, apeliacinių, kasacinių skundų rengimą ir užtikrina jų tinkamą pateikimą laiku;

  7.14. kontroliuoja rengtų Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų ir potvarkių vykdymą;

  7.15. Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, teikia motyvuotus siūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų dokumentų projektus;

  7.16. konsultuoja savivaldybių institucijų atstovus, rengiančius teisės aktų projektus, teisiniais klausimais;

  7.17. seka, sistemina ir analizuoja Vyriausybės atstovo pavestos srities valstybės teisinį reguliavimą, Vyriausybės atstovo pavedimu atlieka analitinius tyrimus, rengia motyvuotas išvadas ir teikia pasiūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus dėl teisės aktų tobulinimo;

  7.18. Vyriausybės atstovui įgaliojus vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyboje, nustato, vertina ir aprašo korupcijos pasireiškimo tikimybę ir rengia reikiamų dokumentų projektus;

  7.19. pataria Vyriausybės atstovui kuruojamų savivaldybių administracinės priežiūros klausimais;

  7.20. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

  7.21. kaupia ir sistemina informaciją apie savo veiklą;

  7.22. padeda rengti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai.

   

 • Vyriausioji specialistė Edita Kūgienė
  Tel. 8-37-423219, El. p. edita.kugiene@lrv.lt
  Nėra kontaktų

  Savivaldybių administracinė priežiūra ( Raseinių ir Jonavos rajonų savivaldybės)

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą;

  6.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų teisinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

  6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, administracinę ir civilinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, gebėti juos taikyti;

  6.4. išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo, teisės aiškinimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles;

  6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

  6.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

   

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  7. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

  7.1. tikrina, ar Kauno apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams (toliau – įstatymai ir Vyriausybės sprendimai);

  7.2. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka Konstitucijos, įstatymų, Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo teikimo projektą;

  7.3. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas nesilaiko Konstitucijos, neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;

  7.4. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, rengia Vyriausybės atstovo pareiškimo administraciniam teismui, kad būtų apgintas viešasis interesas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą;

  7.5. tikrina savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktų teisės aktų projektų teisėtumą;

  7.6. rengia Vyriausybės atstovo potvarkių projektus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais;

  7.7. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą aktą pakeisti ar panaikinti, įstatymų nustatyta tvarka parengia medžiagą ir procesinio dokumento projektą atitinkamos kompetencijos teismui;

  7.8. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo reikalavimą ir atsisakius jį įvykdyti, Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka parengia pareiškimo dėl šio administravimo subjekto neveikimo projektą;

  7.9. Vyriausybės atstovui įgaliojus, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja jį visuose teismuose ir atlieka atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, nurodytus duotame įgaliojime, inicijuoja atskirųjų, apeliacinių, kasacinių skundų rengimą ir užtikrina jų tinkamą pateikimą laiku;

  7.10. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja Kauno apskrities savivaldybių kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų;

  7.11. kontroliuoja rengtų Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų ir potvarkių vykdymą;

  7.12. Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja asmenų prašymus ir pareiškimus Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.13. konsultuoja savivaldybių institucijų atstovus, rengiančius teisės aktų projektus, teisiniais klausimais;

  7.14. kaupia ir sistemina informaciją apie savo veiklą;

  7.15. padeda rengti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai.

 • Patarėjas Vytautas Kralikauskas
  Tel. 8 37 208439, El. p. vytautas.kralikauskas@lrv.lt
  Nėra kontaktų

   

  Savivaldybių administracinė priežiūra (Kauno rajono ir Prienų rajono savivaldybės)

   

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės arba politikos mokslų studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį savivaldybių administracinės priežiūros srityje;

  4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisinę ir politinę sistemą, teismų praktiką bylose dėl vietos savivaldos administracinės priežiūros santykių ir savivaldybių administravimo subjektų norminių administracinių teisės aktų teisėtumo;

  4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, administracinę ir civilinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, gebėti juos taikyti;

  4.5. išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo, teisės aiškinimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles;

  4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exell, MS Outlook, Internet Explorer;

  4.7. gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;

  4.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

   

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  5.1. tikrina, ar Kauno apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės sprendimams;

  5.2. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų, Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo teikimo projektą;

  5.3. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;

  5.4. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, rengia Vyriausybės atstovo pareiškimo administraciniam teismui, kad būtų apgintas viešasis interesas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalį, projektą;

  5.5. nustatęs, kad remiantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, neatitinkančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, yra sudarytas sandoris savivaldybės vardu ir tas sandoris pažeidžia viešąjį interesą, taip pat kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, rengia bendrosios kompetencijos teismui ieškinio dėl viešojo intereso gynimo pagal Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį projektą;

  5.6. iškilus abejonėms dėl savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, rengia Vyriausybės atstovo pareiškimo administraciniam teismui dėl norminio akto tyrimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį, projektą;

  5.7. tikrina savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktų teisės aktų projektų teisėtumą;

  5.8. rengia Vyriausybės atstovo potvarkių projektus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais;

  5.9. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą aktą pakeisti ar panaikinti, įstatymų nustatyta tvarka rengia medžiagą ir procesinio dokumento projektą atitinkamos kompetencijos teismui;

  5.10. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo reikalavimą ir atsisakius jį vykdyti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka rengia pareiškimo dėl šio administravimo subjekto neveikimo projektą;

  5.11. Vyriausybės atstovui įgaliojus, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja jį visose teismo įstaigose ir atlieka atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, nurodytus duotame įgaliojime;

  5.12. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų, kolegijų posėdžiuose, tam, kad esant pagrindui, praneštų savivaldybės tarybos ar kolegijos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

  5.13. rengia atskirųjų, apeliacinių, kasacinių skundų rengimą ir užtikrina jų tinkamą pateikimą laiku;

  5.14. kontroliuoja rengtų Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų ir potvarkių vykdymą;

  5.15. Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, teikia motyvuotus siūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų dokumentų projektus;

  5.16. konsultuoja savivaldybių institucijų atstovus, rengiančius teisės aktų projektus, teisiniais klausimais;

  5.17. stebi, renka, analizuoja ir apibendrina Vyriausybės atstovo pavestos srities teismų praktiką tarnybos kompetencijos klausimais;

  5.18. pataria Vyriausybės atstovui kuruojamų savivaldybių administracinės priežiūros klausimais;

  5.19. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

  5.20. kaupia ir sistemina informaciją apie savo veiklą;

  5.21. padeda rengti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai;

  5.22. rengia Vyriausybės atstovo siūlymų projektus Vyriausybei dėl teisės aktų nuostatų tobulinimo ar pakeitimo, jei savivaldybės dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti šių nuostatų, arba kitus siūlymus, susijusius su savivaldybių viešojo administravimo subjektų teisės aktų nuostatų vykdymo gerinimu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-12